Sobota, 19 sierpnia 2017 r.
Press Club Polska » O klubie » Regulamin klubu

Regulamin klubu

Regulamin Press Club Polska z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Press Club Polska został powołany do życia z inicjatywy dziennikarzy w 2008 roku w Warszawie.

§ 2.

Celami Press Clubu są:
1. podnoszenie i upowszechnianie standardów zawodowych i etycznych dziennikarstwa;
2. ochrona słusznych zawodowych i społecznych interesów dziennikarzy;
3. popularyzowanie wiedzy na temat pracy dziennikarskiej oraz orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych w sprawach dotyczących wolności słowa;
4. promowanie profesjonalnych kontaktów dziennikarzy z zagranicznymi mediami;
5. integracja środowiska zawodowego dziennikarzy.

§ 3.

Press Club realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację konferencji prasowych i spotkań off the record;
2. szkolenia, wykłady i warsztaty, prowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów;
3. organizację wyjazdów studyjnych;
4. organizowanie doradztwa prawnego i pomocy prawnej dla dziennikarzy;
5. organizację doradztwa zawodowego;
6. współpracę i kontakty z organizacjami dziennikarskimi w kraju i za granicą;
7. organizację konkursów, wystaw, prezentacji, spotkań, debat i imprez;
8. bieżącą pomoc w wykonywaniu zawodu dziennikarza;
9. inne działania, jeżeli ich podejmowanie jest niezbędne do realizacji celów Press Clubu.

§ 4.

Członkostwo w Press Clubie dzieli się na następujące rodzaje:
1. dziennikarskie,
2. profesjonalne,
3. korporacyjne,
4. honorowe.

§ 5.

1. O członkostwo dziennikarskie może się ubiegać osoba fizyczna, która wykonuje zawód dziennikarza lub nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej ukończyła studia na kierunku dziennikarskim.
2. Osoba, która nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej ukończyła studia na kierunku dziennikarskim, może pozostawać członkiem Press Clubu nie dłużej niż przez 12 miesięcy bez podjęcia zatrudnienia lub współpracy w charakterze dziennikarza.
3. O członkostwo medialne może się ubiegać osoba fizyczna związana z mediami poprzez charakter wykonywanego zawodu, np. rzecznik prasowy lub specjalista PR instytucji publicznych, pozarządowych lub innych podmiotów niekomercyjnych.
4. Członkiem korporacyjnym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera finansowo, rzeczowo lub merytorycznie działalność Press Clubu.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która ma szczególne zasługi dla rozwoju dziennikarstwa, prawa do informacji lub wolności słowa.

§ 6.

Członkostwo dziennikarskie lub medialne Press Clubu z chwilą jego powołania uzyskują fundatorzy Fundacji Press Club, członkowie Rady Fundacji Press Club oraz Zarządu Fundacji Press Club.

§ 7.

1. Członkostwo dziennikarskie lub medialne uzyskuje się na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, której wzory stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków Press Clubu.
2. Członkowie korporacyjni przyjmowani są do Press Clubu na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, której wzory stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
3. Członkostwo honorowe nadaje Rada Fundacji Press Club.

§ 8.

O nadaniu albo odmowie nadania każdego rodzaju członkostwa decyduje Rada Press Clubu, złożona z członków Rady Fundacji Press Club i Zarządu Fundacji Press Club. Odmowa nadania członkostwa nie wymaga uzasadnienia.

§ 9.

1. Członkowie zobowiązani są do wnoszenia comiesięcznych składek członkowskich w wysokości ustalanej przez Fundację Press Club w stosownej uchwale, odrębnie dla każdego rodzaju członkostwa.
2. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do wnoszenia składek członkowskich.
3. Składki wnosi się w formie darowizny na rachunek bankowy Fundacji Press Club do 10. dnia każdego miesiąca. Można również uiścić składki z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.
4. Nie wniesienie składek za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe (miesiące kalendarzowe) może skutkować skreśleniem z listy członków.
5. Rada Press Clubu może, w uzasadnionych wypadkach, zwolnić członka z obowiązku uiszczania składek na czas oznaczony lub nieoznaczony.

§ 10.

Utrata członkostwa następuje z powodu:
a) uchybienia godności zawodu dziennikarza,
b) rażącego naruszenie zasad etyki dziennikarskiej,
c) nieprzestrzegania Regulaminu Press Clubu,
d) nieuregulowania składek członkowskich za więcej niż dwa okresy rozliczeniowe.

§ 11.

Członkowie Press Clubu mają prawo do:
1. korzystania ze wszelkich udogodnień, aktywności i wyposażenia Press Clubu;
2. korzystania z innych Press Clubów w Polsce (prowadzonych przez Fundację Press Club) i na świecie (na podstawie stosownych umów i porozumień, zawartych przez Fundację Press Club);
3. zgłaszania i realizacji pomysłów oraz organizacji wydarzeń w Press Clubie w porozumieniu z Radą Press Clubu.

§ 12.

Członkowie Press Clubu są zobowiązani do:
1. przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał władz Fundacji Press Club odnoszących się do działalności Press Clubu,
2. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Rada Press Clubu i ogłasza je zainteresowanym w formie ustnej lub podejmując stosowną uchwałę.