Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Press Club Polska » O klubie » Regulamin klubu

Regulamin klubu

Regulamin Press Club Polska z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Press Club Polska został powołany do życia z inicjatywy dziennikarzy w 2008 roku w Warszawie.

§ 2.

Celami Press Clubu są:
1. podnoszenie i upowszechnianie standardów zawodowych i etycznych dziennikarstwa;
2. ochrona słusznych zawodowych i społecznych interesów dziennikarzy;
3. popularyzowanie wiedzy na temat pracy dziennikarskiej oraz orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych w sprawach dotyczących wolności słowa;
4. promowanie profesjonalnych kontaktów dziennikarzy z zagranicznymi mediami;
5. integracja środowiska zawodowego dziennikarzy.

§ 3.

Press Club realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację konferencji prasowych i spotkań off the record;
2. szkolenia, wykłady i warsztaty, prowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów;
3. organizację wyjazdów studyjnych;
4. organizowanie doradztwa prawnego i pomocy prawnej dla dziennikarzy;
5. organizację doradztwa zawodowego;
6. współpracę i kontakty z organizacjami dziennikarskimi w kraju i za granicą;
7. organizację konkursów, wystaw, prezentacji, spotkań, debat i imprez;
8. bieżącą pomoc w wykonywaniu zawodu dziennikarza;
9. inne działania, jeżeli ich podejmowanie jest niezbędne do realizacji celów Press Clubu.

§ 4.

Członkostwo w Press Clubie dzieli się na następujące rodzaje:
1. dziennikarskie,
2. profesjonalne,
3. korporacyjne,
4. honorowe.

§ 5.

1. O członkostwo dziennikarskie może się ubiegać osoba fizyczna, która wykonuje zawód dziennikarza lub nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej ukończyła studia na kierunku dziennikarskim.
2. Osoba, która nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej ukończyła studia na kierunku dziennikarskim, może pozostawać członkiem Press Clubu nie dłużej niż przez 12 miesięcy bez podjęcia zatrudnienia lub współpracy w charakterze dziennikarza.
3. O członkostwo profesjonalne może się ubiegać osoba fizyczna związana z mediami poprzez charakter wykonywanego zawodu, np. rzecznik prasowy lub specjalista PR instytucji publicznych, pozarządowych lub innych podmiotów niekomercyjnych.
4. Członkiem korporacyjnym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera finansowo, rzeczowo lub merytorycznie działalność Press Clubu.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która ma szczególne zasługi dla rozwoju dziennikarstwa, prawa do informacji lub wolności słowa.

§ 6.

1. Członkostwo dziennikarskie lub profesjonalne uzyskuje się na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, której wzory stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków Press Clubu.
2. Członkowie korporacyjni przyjmowani są do Press Clubu na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, której wzory stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.
3. Członkostwo honorowe nadaje Rada Press Clubu.

§ 7.

O nadaniu albo odmowie nadania każdego rodzaju członkostwa decyduje Rada Press Clubu. Odmowa nadania członkostwa nie wymaga uzasadnienia.

§ 8.

1. Członkowie zobowiązani są do wnoszenia comiesięcznych składek członkowskich w wysokości ustalanej przez Press Club Polska w stosownej uchwale, odrębnie dla każdego rodzaju członkostwa.
2. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do wnoszenia składek członkowskich.
3. Składki wnosi się w formie darowizny na rachunek bankowy Press Club Polska do 10. dnia każdego miesiąca. Można również uiścić składki z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.
4. Nie wniesienie składek za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe (miesiące kalendarzowe) może skutkować skreśleniem z listy członków.
5. Rada Press Clubu może, w uzasadnionych wypadkach, zwolnić członka z obowiązku uiszczania składek na czas oznaczony lub nieoznaczony.

§ 9.

Utrata członkostwa następuje z powodu:
a) uchybienia godności zawodu dziennikarza,
b) rażącego naruszenie zasad etyki dziennikarskiej,
c) nieprzestrzegania Regulaminu Press Clubu,
d) nieuregulowania składek członkowskich za więcej niż dwa okresy rozliczeniowe.

§ 10.

Członkowie Press Clubu mają prawo do:
1. korzystania ze wszelkich udogodnień, aktywności i wyposażenia Press Clubu;
2. korzystania z innych Press Clubów w Polsce (prowadzonych przez Press Club Polska) i na świecie (na podstawie stosownych umów i porozumień, zawartych przez Press Club Polska);
3. zgłaszania i realizacji pomysłów oraz organizacji wydarzeń w Press Clubie w porozumieniu z Radą Press Clubu.

§ 11.

Członkowie Press Clubu są zobowiązani do:
1. przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uchwał Press Club Polska odnoszących się do działalności Press Clubu,
2. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Rada Press Clubu i ogłasza je zainteresowanym w formie ustnej lub podejmując stosowną uchwałę.