Niedziela, 14 lipca 2024 r.
List do Marszałków Sejmu i Senatu w sprawie uznawania fotoreporterów za dziennikarzy

List do Marszałków Sejmu i Senatu w sprawie uznawania fotoreporterów za dziennikarzy

Szanowny Pan Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

Szanowni Panowie Marszałkowie,

art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo prasowe stanowi, że dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca
w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji,
zaś art. 7 ust. 2 pkt 4 mówi, że materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa.

W ostatnim tygodniu Kancelaria Sejmu rozpoczęła wydawanie nowych Okresowych Kart Wstępu do budynków Sejmu i Senatu. Fotoreporterzy zamiast otrzymać karty reporterskie lub fotoreporterskie, dostali „Okresowe Karty Wstępu Obsługi Technicznej Dziennikarzy – Obsługa Techniczna”. W myśl obowiązującego prawa fotoreporterzy są dziennikarzami, nie zaś obsługą techniczną redakcji bądź parlamentu.

Prosimy o skorygowanie tego błędu i wydanie dziennikarzom fotoreporterom
kart dziennikarskich a nie obsługi technicznej.

Załączamy zanonimizowaną kopię wydanej fotoreporterowi kraty obsługi technicznej.

Z poważaniem,
Jarosław Włodarczyk
Prezes Press Club Polska