Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Wystąpienie Press Club Polska do sądu przeciwko zakazowi publikacji dla tygodnika „Polityka”

Wystąpienie Press Club Polska do sądu przeciwko zakazowi publikacji dla tygodnika „Polityka”

Zarząd Press Club Polska złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie tzw. istotny dla sprawy pogląd, czyli pisemne wystąpienie, o którym mowa w art. 63 k.p.c., w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zakazu publikacji artykułu pt. „Kto skorzystał na aferze taśmowej” (w wersji cyfrowej zatytułowanego „Zaskakujące kariery prokuratorów od taśm”) w tygodniku „Polityka”.

Przede wszystkim należy podkreślić, że zakaz publikacji jest środkiem wyjątkowym, o czym stanowi przepis art. 755 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego: „W sprawach o ochronę dóbr osobistych zabezpieczenie polegające na zakazie publikacji może być udzielone tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu ważny interes publiczny. (…)”, zatem przed jego orzeczeniem sąd powinien szczególnie wnikliwie rozważyć, czy zachodzą przesłanki uzasadniające wydanie zakazu.

W ocenie zarządu Press Club Polska, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie zakaz publikacji jest nieuzasadniony merytorycznie, faktycznie bezskuteczny (dotyczy publikacji wcześniejszej o kilka miesięcy od postanowienia sądu), a przede wszystkim – niedopuszczalny prawnie, ponieważ sprzeciwia się ważnemu interesowi publicznemu. Ponadto orzeczony przez sąd zakaz publikacji spowoduje, że nie będzie mogła się toczyć w sposób nieskrępowany debata publiczna o ważnych kwestiach, opisanych w przedmiotowej publikacji.

Sprzeciw budzi także orzeczenie zakazu publikacji od razu na maksymalny przewidziany prawem jednorazowy okres – rok. Sąd uzasadnił przy tym, że mało prawdopodobne jest, by sprawa zakończyła się w tym czasie. Tymczasem dziennikarze, media, a przede wszystkim ich odbiorcy nie powinni ponosić konsekwencji opieszałości wymiaru sprawiedliwości.

Istotny dla sprawy pogląd to opinia o charakterze pomocniczym, którą m.in. organizacje społeczne mogą przedstawić sądowi w toczących się sprawach, których meritum wiąże się z zadaniami statutowymi danej organizacji. Statut Press Club Polska przewiduje m.in. podejmowanie działań na rzecz ochrony wolności słowa.